ตัวชี้วัดโรงพยาบาลศรีธัญญา 2554 รอบ 11 เดือน (ตค.53 - ส.ค.54)

ที่
ระดับ / ชื่อตัวชี้วัด
ระยะเวลา
1
2
3
4
5
ผล
ภาพ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
A1 ระดับความสำเร็จในการบำบัดและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการร่วมทางจิตเวชตามเกณฑ์ที่กำหนด 10 เดือน 1 2 3 4 5 4
A2 ระดับความสำเร็จในการให้บริการบำบัดรักษาและเฝ้าระวังผู้ป่วยฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ หน่วยร่วม พี่ฝน 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลักดันให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบมีบริการ/จัดบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหน่วยร่วม พี่ฝน 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A4 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับเข้ามารับการรักษาซ้ำ ภายใน 90 วัน ภาพรวม 10 เดือน 94 94.25 94.5 94.75 95 5
A5 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับเข้ามารับการรักษาซ้ำ ภายใน 90 วัน หน่วยร่วม 10 เดือน 94 94.25 94.5 94.75 95 4.44
A6 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาล / สถาบันที่ได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน HA หน่วยร่วม 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 หน่วยร่วม 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A8 ระดับความสำเร็จในการรณรงค์/ถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในเรื่อง สุขภาพจิตวัยทำงานและวัยสูงอายุ ในระดับภาพรวมและพื้นที่Air War และ Ground Warหน่วยร่วม คุณธีระพัน 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชหน่วยร่วม พี่แป๊ด 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A10 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา / ประสานงานกับองค์กรนอกระบบบริการสาธารณสุขหน่วยร่วม พี่แป็ด 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A11 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นหน่วยร่วม 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A12 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง Excellence Centerภาพรวม 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A13 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง Excellence Centerหน่วยร่วม 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A14 ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุภาพจิต พ.ศ. 2551 ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหน่วยร่วม 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A15 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ที่มีต่อหน่วยงาน 10 เดือน 65 70 75 80 85 0
A16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยร่วม 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A17 ระดับความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียPMQA หมวด 3 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A18 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการหน่วยร่วม-PMQAหมวด3 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A19 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานหน่วยร่วม 10 เดือน 89 91 93 95 97 98
A20 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานหน่วยร่วม 10 เดือน 66 69 72 75 78 4.5
A21 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยร่วม - PMQA หมวด 1 และ 2 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A22 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ หน่วยร่วม - PMQA หมวด 2 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A23 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ หน่วยร่วม -PMQA หมวด 4 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A24 ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ หน่วยร่วม - PMQA หมวด 4 10 เดือน 1 2 3 4 5 5
A25 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน HR Scorecard หน่วยรวม -PMQA หมวด 5 10 เดือน 60 65 70 75 80 5
ยุทธศาสตร์ที่ 1
B1 จำนวนหน่วยงานจากในและต่างประเทศที่ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 10 15 20 25 30 375
B2 จำนวนหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 0 0 1 2 3 5
B3 จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เรื่อง 1 2 3 4 5 5
B4 จำนวนผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชที่พัฒนาจากงานประจำ ระดับ 1 2 3 4 5 5
B5 จำนวนองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวชตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิตโรคจิตเภท ซึมเศร้า แอลกอฮอล์ สูงอายุ เด็ก 0 0 1 2 3 35
B6 ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 10 15 20 25 30 82.25
ยุทธศาสตร์ที่ 2
B7 ร้อยละของผู้ป่วย 3 โรค จิตเภท ซึมเศร้า แอลกอฮอล์ และ2 กลุ่มอายุสูงอายุ เด็ก ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 55 60 65 70 75 81
B8 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 65 70 75 80 85 91.405
C1 จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จ 3 2 1 0 0 13
C2 อัตราคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไม่ลดลง/ดีขึ้น 75 77.5 80 82.5 85 93.335
C3 จำนวนเครือข่ายหลักมีความเข็มแข็ง พึ่งตนเองได้ 0 1 2 3 4 515
C4 อัตราการคงอยู่ของผู้ป่วยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน 55 57.5 60 62.5 65 64.094
C5 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยสู่เครือข่าย 12 14 16 18 20 35.275
C6 อัตราความครบถ้วนของเวชระเบียนจากการ Audit 65 67.5 70 72.5 75 77.855
C7 อัตราการหลบหนีสำเร็จ 3 2 1 0 0 0.0475
C8 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา 3 2 1 0 0 0.465
C9 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 3.5 3 2.5 2 0.965
ยุทธศาสตร์ที่ 3
C10 อัตราหนี้สูญค่ารักษาพยาบาล 3 1 0 -1 -3 0
C11 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง Quick Ratio -3 -2 1 2 3 3.715
C12 อัตราส่วนสภาพคล่องของเงิน Current Ratio -3 -2 1 2 3 4.535
C13 ร้อยละของตัวชี้วัดปัจจัยความสำเร็จ ทีมนำเฉพาะด้านดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 85 88.5 90 92.5 95 0
C13.1 RMร้อยละการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงของ หน่วยคุณภาพ 0 0 0 0 0 0
C13.2 RMอัตราข้อร้องเรียนระดับ 4 ขึ้นไปที่ได้รับการแก้ไข 0 0 0 0 0 0
C13.3 MMการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ 0 0 0 0 0 0
C13.4 MMการปฏิบัติตามกระบวนการจ่ายยา 0 0 0 0 0 0
C13.5 MMการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง Drug Reconciliation 0 0 0 0 0 0
C13.6 ICประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0
C13.7 ENVหน่วยคุณภาพดำเนินกิจกรรมตามแผน ENV ครบตามแผน 0 0 0 0 0 0
C13.8 MSOการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ 0 0 0 0 0 0
C13.9 NSOอัตราการนิเทศทางการพยาบาลได้ครบถ้วนตามแผน 0 0 0 0 0 0
C13.1 IMการบริการเวชระเบียนคลาดเคลื่อน 0 0 0 0 0 0.6
C18 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการของงานผู้ป่วยนอก งานรับยาเดิม งานจิตเวชฉุกเฉิน งานรับผู้ป่วยไว้รักษา งานจำหน่ายผู้ป่วย ร้อยละได้ตามเกณฑ์ 0 0 0 0 0 89.96
C19 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยในกลุ่มวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยที่สุด 5 กลุ่มแรก 0 0 0 0 0 37.03
C20 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 65 67.5 70 72.5 75 77.855
C21 อัตราการตายของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อพัน 4 3.5 3 2.5 5 0.155
C22 จำนวนครั้งของการเกิดการแพ้ยาซ้ำ ทุกเดือน 4 3 2 1 0 5
C23 อัตราคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ทุกเดือน 4 3 2 1 0 0.024
C24 อัตราคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผู้ป่วยใน ทุกเดือน 4 3 2 1 0 0.034
C25 อัตราคลาดเคลื่อนจากการให้ยาผู้ป่วยใน ทุกเดือน 4 3 2 1 0 0.014