วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่16 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2558

สร้างเมื่อ Post on 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  •  จำนวนผู้ชม View (927) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (1791)


 บทคัดย่อ - การเลือกหน่วยบริการทางสาธารณสุขเพื่อรับยาต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวชที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี : สรวุฒิ เกษมสุข , พ.บ. - เงินเรียกเก็บจากต้นสังกัดกับค่ายาของผู้ป่วยจิตเวชที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหัวดนนทบุรี : สรวุฒิ เกษมสุข , พ.บ. - การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสู่การฟื้นคืนสู่สุขภาวะของหอผู้ป่วยพิเศษ ชาย 8 : นิภา ยิ้มเฟือง ,พยม. , ปภาจิต บุตรสุวรรณ, วทม. - ผลของการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการต่อความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด : วรัตถ์นันท์ เวียสุวรรณ, พธ.ม.
 Abstract - Choosing the public health services for continued medication among referred psychiatric patients in Nonthaburi province : Sorawut Kasemsuk, M.D. - Charge rate from the original affiliation and drug costs among referred psychiatric patients in Nonthaburi province : Sorawut Kasemsuk, M.D. - Recovery oriented psychiatric rehabilitation in the 8th private ward : 3 cases report : Nipa Yimphueang, M.NS. , Pabhajit Budsuwan, M.S. - The results of the couselling with Yonisomanasikara to the stress of postoperative breast cancer patients. : Waratnan Weasuwan, M.A.

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่15

สร้างเมื่อ Post on 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  •  จำนวนผู้ชม View (1992) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (2725)


 บทคัดย่อ การประเมินโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารูปแบบ SLA : นิภา ยิ้มเฟือง ปภาจิต บุตรสุวรรณ อริสา สุวรรณทวีลาภ การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต-10 : พิทักษ์พล บุณยมาลิก การใส่ฟันปลอมทับรากในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว : รายงานผู้ป่วย 1 ราย : ชวัลลักษณ์ แก้วมงคล ผลการฝึกทักษะการดูแลตนเองในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังงานบำบัดระยะยาว โรงพยาบาลศรีธัญญา : บุญยืน เชื้อนาคะ มณีวรรณ พัทมินทร์
 Abstract Evaluation of psychoeducation program in SLA model. : Nipa Yimphung : Pabhajit Budsuwan : Arisa Suwanthweelarp The Establishment of the Psychological Impact Scale for Crisis Events–10 (PISCES-10) : Pitakpol Boonyamalik Overdenture treatment in bipolar disorder: A case report. : Schvallak Kaewmongkol The result of self care training program in chronic schizophrenic patients 31 : Bunyeon Chunakar : Maneewan Patamintra

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่14 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2556

สร้างเมื่อ Post on 22 มีนาคม พ.ศ. 2557  •  จำนวนผู้ชม View (1942) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (4018)


 บทคัดย่อ - การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการนิวโรเล็พติก โดยทีมสหวิชาชีพ : อารีรัตน์ รักษาทรัพย์
- การใส่ฟันปลอมทั้งปากในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการ tardive dyskinesia : รายงานผู้ป่วย 1 ราย : สุจิมนต์ พรหมประดิษฐ์
 Abstract - Developing guideline for patients' treatment in risk of neuroleptic malignant syndrome (NMS) by multidisciplinary team : Areerat Raksashap
- Full conventional dentures in elderly edentulous schizophrenic patient with tardive dyskinesia : A case report : Suchimon Prohmpradith

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่13 ฉบับที่ 13 กันยายน 2555

สร้างเมื่อ Post on 22 มีนาคม พ.ศ. 2557  •  จำนวนผู้ชม View (3205) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (8151)


 บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบประเมินทักษะการดำรงชีวิตเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช : พิทักษ์พล บุณยมาลิก, พ.บ.,วท.ม.,ปร.ด. , สุพัฒนา สุขสว่าง, ศศ.ม. , ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, วท.ม.
- ผลของการเคลื่อนไหวร่างกายในตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและความจำในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่เข้ารับการรักษาที่ตึกประกายสุข : ทองใบ ชื่นสกุลพงศ์, วท.ม. , อรพรรณ แอบไธสง , พย.ม.
 Abstract - Development of the living skills assessment for psychiatric rehabilitation (LSD 30) : Pitakpol Boonyamalik, M.D.,M.Sc.,Ph.D. , Supattana Suksawang, M.A. , Siriluk Sawangwongsin, M.Sc.
- The effect of moving the body in the nine squares table with balance and memory in geriatric psychiatric patients who admitted in prakaisuk ward. : Tongbai Cheunsakulpong, M.Sc. , Oraphan Aebthaisong, M.Ns.

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่12 ฉบับที่ 1 กันยายน 2554

สร้างเมื่อ Post on 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  •  จำนวนผู้ชม View (1780) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (4891)


 บทคัดย่อ - โปรแกรมฝึกความจำสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง : เยาวลักษณ์ โอรสานนท์ , จุฬารัตน์ วิเรยะรัตน์
- ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางสังคม ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยออทิสติก : ณัฐวัฒน์ งามสมุทร

 Abstract - The memory training program for chronic schizophrenic patients : Yuwaluk Orasanond , Jularat Wirakarat
- Effecttiveness of a social skill training program for children with Autistic spectrum disorder : Nattawat Ngamsamut

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่11 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554

สร้างเมื่อ Post on 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  •  จำนวนผู้ชม View (2626) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (2959)


 บทคัดย่อ - ผลการบำบัดทางจิตสังคมร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยติดสุรา : พนาวัลย์ จ้างประเสิรฐ , ปรียารัตน์ บุญสง่า
- รูปแบบการเกิดพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญา : อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ , กฤษณา อยู่ศิริ , นิตยา สุริยะพันธ์ , สายัณห์ แสนโคตร

 Abstract - The study of matrix program plus motivation interviewing in alcohol related disorder patients : Panawan Changprasert , Preyarat Bunsagra
- Violence behavior of schizophrenia patients in Srithanya hospital : Arunee Soattivanitwong , Krissana Yoosiri , Nittaya Suriyapan , Sayan Sankoate

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่10 ฉบับที่ 1 กันยายน 2552

สร้างเมื่อ Post on 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  •  จำนวนผู้ชม View (1552) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (1665)


 บทคัดย่อ - รายงานการศึกษาเบื้องต้นภาวะโรคแทรกซ้อนทางกายของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการดื่มแอลกอฮอล์ : พนาวัลย์ จ้างประเสิรฐ
- การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท : จำนรรจ์ พลไพรินทร์ , ฐิติวัลค์ ธรรมไพโรจน์

 Abstract - Preliminary report the medical complication of inpatients with alcohol related disorders. : Panawan Changprasert
- An analysis of research on psychoeducation support groups for reducing the burden of schizophrenia caregivers : Jumnan Pulpirin , Titiwone Thumatiroj

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2549

สร้างเมื่อ Post on 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  •  จำนวนผู้ชม View (1933) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (2350)


 บทคัดย่อ - ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา : อรวรรณ ศิลปกิจ , อารีย์ ใจหนักแน่น
- การประเมินคัดกรองภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องในจังหวัดเชียงใหม่ : ศศิธร ศิริมหาราช

 Abstract - Unit cost of Srithanya hospital : Orawan Silpakit , Aree Jainhuknan
- A screening for cognitive impairment in Chiangmai elderly : Sasitorn Sirimaharaj

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่8 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2549

สร้างเมื่อ Post on 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  •  จำนวนผู้ชม View (2227) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (1648)


 บทคัดย่อ - ความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช : รวินันท์ ทอง ขาว
- การศึกษาการสอนเทคนิคการควบคุมความโกรธต่อการแสดงความโกรธของผู้ป่วยจิตเภท โรง พยาบาลศรีธัญญา : สิรินภา จาติเสถียร , จินตนา ยูนิพันธู์

 Abstract - Opinion of health personnel in mental health department toward specified psychiatric rehabilitation activities : Rawinan Thongkhao
- A study of teaching anger - control techniques on anger expression in schizophrenic patients , Srithanya hospital : Sirinapa Jatisathian , Jintana Yunibhand

อ่านเพิ่มเติม


วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีที่7 ฉบับที่ 1-3 ตุลาคม 2547

สร้างเมื่อ Post on 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  •  จำนวนผู้ชม View (1505) •  จำนวนดาวน์โหลด Download (951)


 บทคัดย่อ - ประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชด้วยกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว แก่ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังโรงพยาบาลศรีธัญญา : สุรพิน แท่นรัตนกุล , วรรณภา พลอยเกลื่อน
- ความต้องการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชของญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธัญญา : อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ , เสาวภา สรานพกุล , วีรวรรณ ตรงต่อศักดิ์

 Abstract - Effectiveness of Psychiatric Rehabilitation Program by planting vegetable acticities for chronic schizophrenic patients, A study in Srithanya hospital : Surapin Tanratanakul, Wannapa Ploykluan
- Support needs for psychiatric rehabilitation of Srithanya Hospital patient's relatives : Arunee Sothivanitwong , Saowapa Saranopakol , Weerawon Trontosak

อ่านเพิ่มเติม